CONSULT MARKETING TEAM

สร้างทีมการตลาด เพิ่มยอดขาย

ยุคการตลาดมีการแข่งขั้นค่อนข้างสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรต้องมีแผนกการตลาดเป็นของตนเอง

แผนการตลาด
หรือ Marketing Plan

หมายถึง เอกสารที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดซึ่งอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นตัวสะท้อนความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงการทำงาน การบริหารทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนที่มีประโยชน์สูงสุด

23438

ขั้นตอนการวางแผนการตลาด

map-cs1-06

map-cs1-07

map-cs1-08

map-cs1-09

map-cs1-10

map-cs1-11

map-cs1-12

map-cs1-13

map-cs1-14

map-cs1-15

สัมภาษณ์ทีมงาน

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-01-e1558940478329

ลงประกาศรับสมัคร

ใช้สื่อทั่วไปตามท้องตลาด เพื่อคัดสรร พนักงานให้ตรงตามความต้องการ

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-02-e1558940554722

นัดสัมภาษณ์

สัมภาษณ์งานโดยทีมงานคอนเซ้าท์ ด้วยวิธิการ กรอกใบสมัคร ทำข้อสอบ เบื้องต้นพิจารณา จากผลการทำข้อสอบ บุคลิกภาพ

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-03-e1558940592243

ประเมินผลรับเข้าทำงาน

ประเมินผลการพิจารณาสัมภาษณ์ เบื้องต้นโดยคอนเซ้าท์ และทีมงาน ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
และผู้บริหาร

การดูแลทีมงานเพื่อให้ทำงานได้จริง

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-04-e1558940839964

สร้าง JD พนักงาน

เขียน JOB DESCRIPTION ให้กับพนักงานเป็นรายบุคคล และรายแผนก และจัดทำ work flow เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-05-e1558940868775

อบรมการทำงาน

อธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด โดยสอนการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น กับการดำเนินงาน

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-06-e1558940912956

ตรวจสอบ

ติดตามผลการทำงานเป็นรายวัน โดยใช้การบันทึกการทำงานผ่าน Application และบันทึก daily report เพื่อยืนยันการทำงานจริงอีกขั้นตอน

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-07-e1558940948273

ประเมินผลงาน

วัดผลการทำงานผ่านเครื่องมือที่ใช้งาน KPI และตรวจสอบผลการทำงานด้วยประสิทธิภาพรายบุคคล รายทีมงาน และรายแผนก

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-08

รายงานวิเคราะห์

ประชุมร่วมกันกับพนักงาน ทีมงาน แผนก
และผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ สัปดาห์ โดยนำเครื่องมือ Platform Application มาเป็นตัวชี้วัดผลงานด้านการตลาด และการขาย

If encryption is enabled, data recovery without the encryption key can be extremely difficult, if not impossible. recovered files in mac trash everyday