CONSULT MARKETING TEAM

สร้างทีมการตลาด เพิ่มยอดขาย

ยุคการตลาดมีการแข่งขั้นค่อนข้างสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรต้องมีแผนกการตลาดเป็นของตนเอง

แผนการตลาด
หรือ Marketing Plan

หมายถึง เอกสารที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดซึ่งอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นตัวสะท้อนความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงการทำงาน การบริหารทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนที่มีประโยชน์สูงสุด

23438

ขั้นตอนการวางแผนการตลาด

map-cs1-06

map-cs1-07

map-cs1-08

map-cs1-09

map-cs1-10

map-cs1-11

map-cs1-12

map-cs1-13

map-cs1-14

map-cs1-15

สัมภาษณ์ทีมงาน

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-01-e1558940478329

ลงประกาศรับสมัคร

ใช้สื่อทั่วไปตามท้องตลาด เพื่อคัดสรร พนักงานให้ตรงตามความต้องการ

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-02-e1558940554722

นัดสัมภาษณ์

สัมภาษณ์งานโดยทีมงานคอนเซ้าท์ ด้วยวิธิการ กรอกใบสมัคร ทำข้อสอบ เบื้องต้นพิจารณา จากผลการทำข้อสอบ บุคลิกภาพ

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-03-e1558940592243

ประเมินผลรับเข้าทำงาน

ประเมินผลการพิจารณาสัมภาษณ์ เบื้องต้นโดยคอนเซ้าท์ และทีมงาน ที่เกี่ยวข้องในสายงาน
และผู้บริหาร

การดูแลทีมงานเพื่อให้ทำงานได้จริง

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-04-e1558940839964

สร้าง JD พนักงาน

เขียน JOB DESCRIPTION ให้กับพนักงานเป็นรายบุคคล และรายแผนก และจัดทำ work flow เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-05-e1558940868775

อบรมการทำงาน

อธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด โดยสอนการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น กับการดำเนินงาน

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-06-e1558940912956

ตรวจสอบ

ติดตามผลการทำงานเป็นรายวัน โดยใช้การบันทึกการทำงานผ่าน Application และบันทึก daily report เพื่อยืนยันการทำงานจริงอีกขั้นตอน

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-07-e1558940948273

ประเมินผลงาน

วัดผลการทำงานผ่านเครื่องมือที่ใช้งาน KPI และตรวจสอบผลการทำงานด้วยประสิทธิภาพรายบุคคล รายทีมงาน และรายแผนก

PRODUCT-CONSULT-MARKETING-TEAM-08

รายงานวิเคราะห์

ประชุมร่วมกันกับพนักงาน ทีมงาน แผนก
และผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ สัปดาห์ โดยนำเครื่องมือ Platform Application มาเป็นตัวชี้วัดผลงานด้านการตลาด และการขาย